Oferim consultanta gratuita in aceasta perioada telefonic sau via skype

INDEMNIZAȚII PENTRU CEI DEPORTAȚI SAU PERSECUTAȚI DIN MOTIVE POLITICE

INDEMNIZAȚII PENTRU CEI DEPORTAȚI SAU PERSECUTAȚI DIN MOTIVE POLITICE

joi, 6 august 2020 17:17:12 Europe/Bucharest

INDEMNIZAȚII PENTRU CEI DEPORTAȚI SAU PERSECUTAȚI DIN MOTIVE POLITICE

La data de 15 iulie 2020 s-a publicat în Monitorul Oficial Legea nr. 130/15.07.2020 prin care se completează art. 5 din Decretul Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice pentru dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

Această modificare stabilește indemnizații de 700 lei, 500 lei sau 350 lei / lună în funcție de situația reglementată de noua lege. De menționat, că pe lângă aceste venituri sunt o serie de alte facilități acordate precum și aceste venituri se pot cumula cu pensia.

Astfel la articolul 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 23 septembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5)-(9).

Redăm mai jos un fragment dinforma consolidată a legii la 06.08.2020:

Articolul 1 (1)Constituie vechime în muncă şi se ia în considerare la stabilirea pensiei şi a celorlalte drepturi ce se acordă, în funcţie de vechimea în muncă, timpul cât o persoană, după data de 6 martie 1945, pe motive politice: a)a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice; b)a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune; c)a fost internată în spitale de psihiatrie; d)a avut stabilit domiciliu obligatoriu; e)a fost strămutată într-o altă localitate. f)a participat în acţiuni de împotrivire cu arma în mână şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist până la data de 31 decembrie 1964.

La data de 29-07-2019 Alineatul (1) din Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 159 din 25 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 iulie 2019

(2)De aceleaşi drepturi beneficiază şi persoana care: a)a fost deportată în străinătate după 23 august 1944; b)a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistiţiului.

(3)Fiecare an de detenţie sau internare pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se consideră ca vechime în muncă un an şi şase luni.

(4)Perioadele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) constituie vechime în muncă, dacă persoanele în cauză fac dovada că nu au putut să se încadreze în muncă în funcţii pentru care aveau pregătirea profesională.

(5)Se consideră vechime în muncă şi perioada în care o persoană aflată într-una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) nu s-a putut încadra ca urmare a unei invalidităţi de gradul I sau II survenite în timpul în care s-a aflat în acea situaţie sau, ulterior, dacă dovedeşte că aceasta s-a produs din cauza ori în legătură cu persecuţia la care a fost supusă.

(6)Perioadele prevăzute în prezentul articol constituie şi vechime neîntreruptă în muncă şi în aceeaşi unitate şi intră în calculul acestor vechimi.

Articolul 2

(1)Persoanele prevăzute la art. 1, încadrate în baza unui contract individual de muncă sau a unui raport de serviciu, pot continua activitatea după îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limita de vârstă prevăzută de lege, pentru o perioadă de timp egală cu cea în care persoana respectivă a fost privată de libertate.

(2)Continuarea activităţii în condiţiile prevăzute la alin. (1) se face la cerere, cu acordul angajatorului.

Articolul 3

(1)De prevederile art. 1 beneficiază şi persoanele care au decizii de pensionare.

(2)În cazul celor decedaţi, urmaşii acestora au dreptul la pensie de urmaş în condiţiile legii, cu luarea în calcul a vechimilor stabilite potrivit prezentului decret-lege.

Articolul 4

(1)Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b), e) şi f) şi alin. (2) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 700 lei pentru fiecare an de detenţie, strămutare în alte localităţi, deportare în străinătate sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate. La data de 29-07-2019 Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 159 din 25 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 iulie 2019

(2)Persoanele care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) şi d) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 350 lei pentru fiecare an de internare abuzivă în spitalele de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate.

La data de 12-07-2020 Alineatul (2) din Articolul 4 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 117 din 9 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 09 iulie 2020

(3)În funcţie de evoluţia preţurilor şi a tarifelor, indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, o dată cu indexările aplicate pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurări sociale de stat.

(4) Indemnizaţiile acordate în baza prezentei legi sunt neimpozabile şi nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi potrivit legii.

La data de 29-07-2019 Articolul 4 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 159 din 25 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 iulie 2019

Articolul 5

(1) Soţul/Soţia celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale ţărăneşti ori decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, deportaţi, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizaţie lunară de 700 lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit. La data de 29-07-2019 Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 159 din 25 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 iulie 2019

(2)De aceleaşi drepturi beneficiază soţul (soţia) celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare, din prizonierat sau după încetarea măsurii de stabilire a domiciliului obligatoriu, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

(3)Această indemnizaţie se poate cumula cu orice pensie.

La data de 01-07-2015 Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 69 din 2 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015.

(4)Beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1) şi soţul (soţia) celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de supravieţuire, a fost nevoit (nevoită) să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier, strămutat sau căruia i s-a stabilit domiciliu obligatoriu, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada că a convieţuit cu victima până la decesul acesteia.

(5) Copilul celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale ţărăneşti ori al celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, deportaţi, strămutaţi, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizaţie lunară de 500 lei.

La data de 18-07-2020 Articolul 5 a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 130 din 15 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 15 iulie 2020

(6) Copilul minor la data la care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), precum şi copilul născut în perioada în care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) are dreptul la o indemnizaţie lunară în acelaşi cuantum cu indemnizaţia de care a beneficiat părintele său.

La data de 18-07-2020 Articolul 5 a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 130 din 15 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 15 iulie 2020

(7) Copilul născut după încetarea situaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) are dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum de 50% din indemnizaţia de care a beneficiat părintele său.

La data de 18-07-2020 Articolul 5 a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 130 din 15 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 15 iulie 2020

(8) Copilul care s-a aflat atât în situaţiile prevăzute la alin. (6), cât şi în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) beneficiază de indemnizaţia al cărei cuantum este mai mare.

La data de 18-07-2020 Articolul 5 a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 130 din 15 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 15 iulie 2020

(9)La stabilirea indemnizaţiei prevăzute la alin. (6) sau (7), în situaţia în care ambii părinţi ai copilului au beneficiat de indemnizaţie lunară potrivit prevederilor art. 4, se ia în calcul indemnizaţia părintelui al cărei cuantum este mai mare.

La data de 18-07-2020 Articolul 5 a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 130 din 15 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 15 iulie 2020

Articolul 6

Persoanele care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) nu pot beneficia şi de drepturile prevăzute la art. 5.

Articolul 7

Indemnizaţiile lunare acordate în baza prezentului decret-lege nu afectează plafoanele de venituri în funcţie de care se stabilesc chiriile pentru locuinţele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi şi studenţi şi ajutoarele sociale.

Articolul 8 (1)Abrogat.

Postat în Articole De:
Avocat Mureșan Silaghi Felicia Cristina

Acest site web utilizează Cookie-uri

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de social media și pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, împărtășim informații despre utilizarea site-ului nostru cu partenerii noștri de socializare, publicitate și analiză, care îl pot combina cu alte informații pe care le-ați furnizat-o sau pe care le-au colectat din utilizarea serviciilor lor. Sunteți de acord cu cookie-urile noastre dacă continuați să utilizați site-ul nostru web.

Mai multe detalii